ôi bác thanh bình, em đọc trên mạng thấy giới thiệu cuốn này, em cũng thích lắm, chẳng biết làm sao mà mua được, bác có thể mua giúp và gửi cho em được không a?

Nếu bác giúp em, bác cho em biết cách gửi phí cho bác như thê nào, em cám ơn bác vô cùmg.