Huynh đã gửi Emai và tài liệu,Thanhbinh đã nhận được chưa,sao không thấy liên lạc ,hay mạng bị làm sao,báo cho huynh hay nhé.