https://www.youtube.com/watch?v=uerpV56zy2g

Phương Cực Lạc thì san sát nhau. Ở trong mỗi giảng đường thì người giảng kinh đều là A Di Đà Phật cho nên đến Tây Phương Cực Lạc không phải lo vì đất thì quá rộng, người thì quá đông....
Trích Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 280.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Địa điểm: Singapore.
Thời gian: 1998 - 2006.
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ.
Người đọc: Hạnh Quang.
https://www.tinhkhongphapngu.net