nhứt thiết hửu vi pháp/như mộng huyển bào ảnh/như lộ diệc như điển/ƯNG TÁC NHƯ THỊ QUÁN
ĐÂY là THẬT QUÁN