Mong các quý đạo hữu cho mình hỏi là đã có ai trì tụng Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni mà gia thêm Kim Luân Nhất Tự chưa ạ ? Nếu tụng chung sẽ thế nào . Mong hữu duyên nghe được những chia sẻ tích cực mang tính xây dựng chung, cảm ơn mọi người