còn mà...khỏe hơm Danh giàu...giờ chắc zào lúm roài