Còn mỗi nguỵ quân tử là trường tồn với thời gian nhỉ. Bao lớp người đều theo thời gian đều rời diễn đàn, còn mỗi bác nguỵ vẫn mãi mãi