con người không phải vốn là động vật chuyển sinh, mà là do nhân duyên trời đất dần có phật tính và đã bị mê ngay. sau đó có thể làm gió, nước, cục đá và dần dần tu luyện thành tinh. sau vô số biến đổi thì nó ngày càng phát triển. một khi đã hình thành thì không thể bị hủy làm khí hỗn nguyên hay ai hủy linh hồn được mà nó sẽ vĩnh viễn như thế dù có tội tày trời cao nhất vẫn là vô gián ngục, các tin đồn từ tà đạo mê tín sẽ nói hủy hồn v.v. Vô số thời gian đến nay đã có duyên lên trời xuống đất, làm người, làm súc sinh ngay hiện tại cũng có những sự sống do duyên vô tình tạo nên lập tức thành phật tính vô sinh vô diệt, tảng đá nhờ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt cũng có thể thành con khỉ ngư tôn ngộ không nhưng nó bị mê sau này giác ngộ thành phật... nhưng mục đích cao cả không gì hơn đó chính là phải biết tu hành thành phật, phải biết mình có phật tính, trải sự đời chúng ta nhận ra cuộc đời nếu không tu hành thì thật là không có ý nghĩa