Mắt Âm Dương tức mắt to mắt nhỏ, mắt sáng tối không đều, mắt nhìn theo hai hướng là mắt Âm Dương. Mắt Âm Dương có nhiều bực dọc, có khả năng nhìn Âm Dương, Là Mắt Đại Tài hay Ma quái, là quý tướng hoặc đoản tướng, nếu là nhà thông thái, biết nhìn người, biết Quan sát nhìn người ta thấu.