Ấn Ngũ Lôi, ở đâu có người Minh, có người bị trời Tru Lục hoặc hàm oan mà Không chết thì Chỗ đó còn có trời đất, nhìn có Lúc đúng Lúc sai nhưng chẳng biết khi nào bị trời giáng, mỗi Thế kỷ đều có Chiến tranh hoặc trời đất trù Lục, nhưng sau đó lại yên bình, bình an.