Mỗi lần Mưa giông Thường có Sấm sét, nếu ở nhiều Vùng đất còn có Trời, còn có Thiên Như trời Đế Thích Thiên thì Thường là Có Lệnh Lôi và Mạnh nhất vào đầu hạ hoặc Sự Bốc hơi nước còn Tụ rất nhiều và sự Sinh Trưởng, sinh sôi còn rất Lớn và nhiều yếu Tố không tốt cho sự Sinh Trưởng thường dễ thu lôi, Tức bị trời đánh. Thấm sấm có cây Búa trời có Tụ lôi nhất định, khi đánh hết thì ngài không làm nữa...