Kẻ ngũ nghịch bất đạo thường bị ngũ lôi đánh nhưng phải xem chân hắn, nếu bọn chó má bị ngũ lôi đánh chết thì bình thường chúng là chó má, kẻ ngủ nghịch bất đạo nhưng thằng ngũ nghịch bất đạo ngũ lôi đánh hoài không chết nó chính là thế lực phản của ngũ nghịch bất đạo, tức đó là ngũ lôi chuyên để đánh chết kẻ ngũ nghịch bất đạo, kẻ ngũ nghịch bất đạo bị người đời dèm phá lại là ngũ lôi giết chết kẻ ngũ nghịch bất đạo, đúng là thế gian không hiểu đúng sai, anh hùng tất anh hùng...