Hòa thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG
PHẬT LỊCH-2551

TÂM SỰ CÙNG ĐỘC GIẢ

Đây toa thuốc, có nhiều phương trị liệu

Tuy bệnh căn, người chữa trị khác nhau

Chỉ chữa căn,cho những hạng bậc nào

Còn tới số, thì vô phương cứu chữa.

Bệnh nhiều thứ,thuốc nhiều phương chọn lựa

Hạp thứ nào, hết thứ nấy tùy duyên

Tôi soạn đây,mong cứu giúp bạn hiền

Không dục lợi, cầu danh chi hết ráo.

Vì từ bi,vì tấm lòng quảng quại

Nhiều bệnh nhân,hoằng hoại quá khổ đau

Lắm thầy hay,thuốc quí biết dường bao

Chưa trúng bệnh,thì làm sao hết được.

Những toa thuốc,sau đây đà chữa trước

Được nhiều người, đã lành mạnh bình an!

Tôi soạn ra, hầu giúp đỡ bạn vàng

Mong chữa trị, được sớm mau lành mạnh.

Nhiều tính dược,như thuốc tiên thuốc thánh

Hay thần y, Phật được nhiệm mầu thay

Đem chữa liền, thì tật bệnh hết ngay

Tôi chứng kiến, rất nhiều lần như vậy.

Tuy nói thế, bao bệnh đều cả thảy

Không phải là, đều chữa trị hết đâu

Tùy phước duyên, căn tánh cạn hay sâu

Do tiền kiếp,oan gia và nghiệp báo.

Như chủ nợ,oan khiên đành cởi tháo

Thoa uống vào, sẽ lành mạnh thật hay

Hoặc nhiều phương,nhiều cách đã trình bày

Thứ nào hạp, thì hết ngay tức khắc.

Bằng trái lại, ai dám đâu quyết chắc

Chữa mười người, đều mạnh hết mười người

Mà khinh thường ỷ lại hoặc dễ ngươi

Rồi phê phán,có gì đâu hay dở?

Tôi thâu thập,nhiều bà con đem tới

Xin soạn ra, bằng văn phú thi thơ

Để mọi người, khi cần đến tùy thời

Đem áp dụng,cứu người cơn nguy cấp.Florida ngày 15/4/2007

Đức pháp chủ-HT Thích Giác NhiênLỜI TỰA

Thuốc Phật dược,Tiên đơn,Thần Thánh vị

Nhiều danh y, dược sĩ thuở nghìn xưa

Đã ra tay,chữa trị cứu nhiều người

Được thoát khỏi,tay tử thần sắp đến.

Trị đơn giản,mà hay không tưởng tượng

Nhiều bệnh nhân,chỉ chờ chết mà thôi

Mầu nhiệm thay, thuốc Phật được uống rồi

Trừ dứt tuyệt, trăm muôn ngàn chứng bệnh.

Vì ích lợi, mọi người cần hiểu đến…

Hãy đem ra cứu giúp kẻ lâm nguy

Nhiều bệnh căn,thầy trị mạnh cấp kỳ

Có hiệu quả,chính do tôi thực nghiệm.

Và cũng có, Quý thầy cô chữa trị

Nhiều bệnh lành, đã kết quả thành công

Gởi tặng cho, những toa thuôc nằm lòng

Hầu phổ biến, giúp bệnh nhân thống khổ.

Thuốc gia truyền,của quí chư Thầy Tổ

Do Phật tiên,thần thánh mách chỉ cho

Để cứu đời,như ai bị rủi ro

Không tiền bạc, đi nhà thương bác sĩ.

Thuốc đơn giản,nhưng vô cùng cao quí

Giúp đỡ người,cùng khổ cảnh đói nghèo

Hoặc bệnh nhân,quá nặng,chữa không qua

Bác sĩ chạy, chỉ còn mong chờ chết.

Uống trúng thuốc, thì tự nhiên sẽ hết

Dù không tiền, lá cây cỏ đơn sơ

Ông cha ta, từ bao thuở bấy giờ

Chuyên chữa trị, bằng thuốc nam thuốc bắc.

Quí bà con,biết bệnh gì nguy ngặt

Mà có phương,trị liệu được thành công

Gởi về tôi, để phổ biến đại đồng

Chừng mình chết, chẳng đem theo chi được.

Chi bằng nay, ban bố ra làm phước

Cứu giúp đời, vì xá kỷ lợi tha

Nguyện mười phương, Phật tiên thánh giúp ta

Để giải cứu,cho bệnh nhân lành mạnh.California 1/1/2002

Soạn giả Toàn Châuhttp://www.quangduc.com/xahoi/131thu...0THÂM%20NIÊN