Bao gồm quy phạm về tâm linh và giới thiệu sơ lược phong vị bảng.