Sắp tới năm mới, lại một mùa xuân mới sắp đến.

Thượng Đế sắp giáng lâm nhân gian.

Các vị thần linh sẽ lần lượt xuất hiện hộ giá.

Công việc của Ly đã kết thúc.

( Mọi thông tin và bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế có thể khác hơn dự đoán và đầy bất ngờ đặc sắc.)

Gút bai !