Óm MaNi PadMe Hùm là chủng tự tây tạng, một số dòng là Óm Mani PadMe hùng hoặc Aum Mani PadMe hùm...
Ở Các trường phái Bắc Tông thì đọc là
Án Ma Ni Bát Di Hồng hoặc tùy từng trường hợp, Tuỳ Ngộ tánh..