Không thể nói rõ hơn, bởi vì khi 2 người lấy nhau sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
1 là người chồng chịu ảnh hưởng bởi cung Mệnh của người chồng.
2 là người chồng chịu ảnh hưởng bởi cung Phu của người vợ.
Và ngược lại:
Người vợ chịu ảnh hưởng bởi cung Mệnh của người vợ, hay là chịu ảnh hưởng bởi cung Thê của người chồng.
Cung Phu ở đây lấy muộn mới mong bền duyên.
Con cái là của 2 người nên phải phối hợp 2 lá số mới rõ. Ở đây cung Tử tức hiếm con, muộn con, dễ có con khác dòng (thí dụ nuôi con chồng, nuôi con nuôi rồi mới có con đẻ).