Ph cơ thể quyết định thể chất . Để có Ph trung tính kiềm nhẹ phải hiểu cơ chế chuyển hóa thức ăn trong cơ thể . Video quá dài nhưng giá trị đặc biệt
https://youtu.be/hkFf7OWMkFo