Ngoài ra khi dục lạc trong tâm phát lên đã tự tiêu hao nguyên khí bản thân, nguyên khí bản thân không để dành sống tạo điều phước mà lại tự phá đi, từng giọt tinh khí quý hơn chục lần giọt máu của mình. Khi hành dâm lạc, trong tâm người phóng ra tà khí (là loại tần số thấp cho dễ hiểu) phá hoại chánh khí trời đất làm cho sớm bị hủy hoại hơn nói chi là con người. Khi hành dâm sẽ được dục lạc che đi sự mài mòn cơ thể, niềm an lạc đó nếu để ý sẽ thấy đc sự trói buộc và thân thể tứ đại rã rời mỗi khi dục lạc phát lên nhưng do dục lạc che đi nên khi hành dâm thủ dâm khó dừng lại được. Tôi viết vài dòng cũng là để sám hối nghiệp TÀ dâm vì nghiệp tà dâm quá mạnh, nguyện những tội lỗi của tất cả chúng sanh đều được tiêu trừ