Tui bị tâm thần nên hay nói nhãm , không chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã viết từ xưa đến nay , các ngươi đừng có tin