https://youtu.be/L1W0iRAsL2w
Thánh Thần ban thông điệp về tình hình Việt Nam 2021-2025
Dân tộc Việt Nam đang được mở mắt cho thấy sự hiện hữu của thế giới siêu hình