Trời cho biết âm mưu Trung Quốc với Việt Nam:
https://youtu.be/_E4LbisBJPc
https://youtu.be/cclnQHjlDQU
Chiến tranh nhân quả do nghiệp lực tạo từ trước:
https://youtu.be/MWmw38j1TTA