không nên tiếc làm gì bởi nếu thực sự có thật những cuốn sách mang những phép màu như vậy mà còn tồn tại thì chắc đã không có chúng ta yên ổn sống như hôm nay rồi