CẬP NHẬP NGÀY 9-01-2021:

22. THÁI THƯỢNG LINH BẢO TAM NGUYÊN TAM QUAN TIÊU KHIÊN DIỆT TỘI SÁM.
23. THÁI THƯỢNG THẤT TINH THẦN CHÚ KINH.
24. THÁI THƯỢNG ĐỘNG UYÊN THUYẾT THỈNH VŨ LONG VƯƠNG KINH.
25. CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG THAI TỨC KINH.