1.080 cục này được trích từ phần 5, phần 6, phần 7, phần 8 của quyển Kỳ Môn Độn Giáp (奇門遁甲【古今圖書集成】【五】

Kì môn độn giáp [ cổ kim đồ thư tập thành ] [ ngũ ]http://www.mediafire.com/file/3a36xe...iáp.docx/file

(đưa trước phần 5)