CHETSANG RINPOCHE - Tổ dòng Drikungpa Trao Quán Đảnh Phowa tại Nga.

Phowa là pháp chuyển di thần thức vãng sinh tịnh độ, được coi là diệu pháp để đạt đến Phật qủa mà chẳng phải dụng công tu tập nhiều. Hành giả tu pháp Phowa có thể ngay lúc lâm chung đưa thần thức mình đến thẳng tịnh độ Cực Lạc của Phật A Di Đà mà khỏi phải trải qua giai đoạn vào thân trung ấm. Đây là pháp môn thiện xảo mau chóng đưa đến giải thoát cho những ai có niềm tin mạnh mẽ.
Để tập pháp Phowa, hành giả cần nhận lễ quán đảnh A Di Đà. Lễ quán đảnh này sẽ gieo trồng trong tâm thức hành giả những chủng tử cần thiết để khi lâm chung có thể vãng sinh tịnh độ trong sự tỉnh thức

Đại Pháp Phowa Chuyển Di Thần Thức được vãng sinh về cõi Tịnh Độ được truyền bởi Đức Phật A Di Đà qua bậc Đại Đạo Sư Padma Sambhava (Liên Hoa Sanh Bồ Tát), người đã mang Phật Giáo Mật Tông truyền bá tại Tây Tạng.

Đại Pháp Phowa được truyền thừa từ Đại Sĩ Liên Hoa Sinh xuống qua dòng Drikung một các toàn vẹn. Dòng Drikung nổi danh với pháp môn Phowa vì những hành giả tuyệt bậc chứng ngộ pháp môn này.

Những lợi ích tối thắng của hành giả khi tu tập Đại Pháp Phowa, tức Pháp Chuyển Di Thần Thức để được vãng sinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà:

1. Khai mở luân Xa (Chakras) kinh mạch trung ương trong thân thể.

2. Tẩy tịnh các lầm lỗi và tâm ô nhiễm đã huân tập trong nhiều kiếp.

3. Phước đức được tăng trưởng.

4. Hiện đời được bình an hạnh phúc.

5. Lúc lâm chung không sợ bị đọa lạc hay gặp phải cái chết cực kỳ đau khổ. Hành giả có thể giúp đỡ thân nhân và bạn hữu chuyễn di thần thức vào lúc lâm chung.

6. Nếu hành giả tu tập với tâm thành khẩn và thành công, thần thức sẽ được vãng sinh thần tốc về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, tức được giải thoát ra khỏi giòng sinh tử ngay trong kiếp này. Và tại Tây Phương Cực Lạc, Hành Giả sẽ đ được Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng chư Đại Bồ Tát dìu dắt cho đến khi thành tựu Phật Quả.

7. Hành giả tái sanh Cực Lạc Thượng Phẩm Thượng Sinh.

Dòng Drikung Kagyu (Kagyupa), một dòng được thành lập hơn 850 năm, được truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca (Sakyamuni Buddha) và Kim Cang Thủ Bồ Tát (Vajradhara) đến Gampopa qua 3 hệ thống:

1. Từ Kim Cang Thủ Bồ Tát truyền đến Đại Đạo Sư Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, và Gampopa.

2. Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền đến Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna), Bồ Tát Nguyệt Xứng (Chandrakirti), Đại Đạo Sư Atisa và Gampopa.

3. Từ Đức Phật Thích Ca (Sakyamuni Buddh) đến ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Vô Trước (Ashanga) và Gampopa.

__________________
Lama Drikung Konchog Tinley

www.vietdrikung.org