Nghe từ thách đấu là sai với tâm linh,ai làm gì tốt có dân,đất nước ghi nhận.đó mới là người có tâm tầm cho quốc gia dân tộc bài báo nêu ra không có gì sai cả ,hiện nay tâm linh đang bì lợi dụng và đáng xấu hổ cho một dân tộc.