Tôi nghĩ rằng, nếu những đình làng chỉ thờ THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH, tức là chỉ thờ vị Thần Làng mà thôi, không có danh tánh, thì nên chọn các vua Hùng làm Thành Hoàng như một số đình làng ở miền Bắc, hay chọn một vị anh hùng dân tộc hoặc danh nhân địa phương làm Thành hoàng??? Có được không nhĩ??? Như một đình làng ở Long An đã chọn Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu làm Thành Hoàng, hay môt số đình ở Kiên Giang đã chon Nguyễn Trung Trực làm Thành Hoàng.