Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
Đây là 27 vị cổ Phật trước đức Thích Ca Mâu Ni đã viên mãn và thành Vô Thượng Chánh Đẳng Giác tại cõi Ta Bà, 1 số tài liệu Nam Truyền có trích dẫn và thấy được sự lợi ích của việc trì danh hiệu của 28 đức Phật.
Trong 1 tài liệu mình từng đọc từng liệt kê lợi ích của việc trì niệm danh hiệu của 28 đức Thế Tôn, và bản thân mình từng trì danh hiệu của 7 đức Phật Quá Khứ nên cảm nhận được gia trì lực lớn lao của chư Phật tại Ta Bà, thiết nghĩ nếu các Phật tử Nam Truyền không chấp nhận niệm A Di Đà Phật thì trì danh hiệu của 28 đức Phật cũng mang lại lợi ích vô cùng to lớn để nhờ ơn đức Phật bảo hộ cho đường tu của mình ít bị chướng duyên và nghịch duyên hơn.
Các lợi ích được ghi lại trong tài liệu là:
-giữ giới trì tụng sẽ không rơi vào địa ngục-không sợ đói thiếu.
-mua bán giao tế may mắn-trừ ôn dịch-hàng tà ma.
-bảo vệ sanh nở nhẹ nhàng.
-được sự hộ trì của chư phật, 28 vị cổ phật.
-các việc lành mau viên mản như 7 lớp gương sáng bao quanh hành giả.
-trước khi giao tế đọc 10 lần sẻ được như ý.
-tụng trong ngày,tai nạn trôi qua.
(ví như biển lớn thâu hết thảy sông rạch vậy.)
&&&&&&&&&&&&&&&

1. Namo Tanh-hanh-ka-ra Bút-đa
2. Namo Mê-đanh-ka-ra Bút-đa
3. Namo Sa-ra-nanh-ka-ra Bút-đa

4. Namo Đi-păm-ka-ra Bút-đa
( Namo Nhiên Đăng Cổ Phật)

5. Namo Kon-đan-na Bút-đa
(Namo Kiều Trần Như Phật)

6. Namo Manh-ga-la Bút-đa
(Namo Man Gía La Phật)

7. Namo Su-Ma-Na Bút-đa
( Namo Tu Ma Na Phật)

8. Namo Rê-Va-Ta Bút-đa
( Namo Ly Bà Đa Phật)

9. Namo Sô-Bi-Ta Bút-đa
(Namo Tô Tỳ Đa Phật)

10. Namo A-Nô-Ma-Đát-Si Bút-đa
(Namo Cao Kiến Phật)

11. Namo Pa-Đu-Ma Bút-đa
(Namo Đại Liên Hoa Phật)

12. Namo Na-Ra-Đa Bút-đa
(Namo Na Ra Đa Phật)

13. Namo Pa-Đu-Mút-Ta-Ra Bút-đa
(Namo Thắng Liên Hoa Phật)

14. Namo Su-Mê-Đa Bút-đa
(Namo Thiện Tuệ Phật)

15. Namo Su-cha-Ta Bút-đa
(Namo Thiện Sanh Phật)

16. Namo Pi-Gia-Đát-Si Bút-đa
(Namo Hỉ Kiến Phật)

17. Namo Át-Tha-Đát-Si Bút-đa
(Namo Lợi Kiến Phật)

18. Namo Đa-Ma-Đát-Si Bút-đa
(Namo Pháp Kiến Phật)

19. Namo Sít-Đát-Tha Bút-đa
(Namo Tất Đạt Đa Phật)

20. Namo Tít-Sa Bút-Đa
(Namo Đế Sa Phật)

21. Namo Phút-Sa Bút-Đa
(Namo Phú Sa Phật)

22. Namo Vi-Pát-Si Bút-Đa
(Namo Tỳ Bà Thi Phật)

23. Namo Síc-Khi Bút-đa
(Namo Thi Khí Phật)

24. Namo Vê-Sa-Pu Bút-đa
(Namo Tỳ Xá Phù Phật)

25. Namo Ka-Ku-Xanh-Tha Bút-đa
(Namo Câu Lưu Tôn Phật)

26. Namo Kô-Na-Ga-Ma-Na Bút-đa
(Namo Câu Na Hàm Mâu Ni Phật)

27. Namo Kát-Sa-Pa Bút-đa
(Namo Ca Diếp Phật)

28. Namo Gô-Ta-Ma Bút-đa
(Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật)
Danh hiệu trên là phiên âm từ Pali/sankrit, dưới là việt dịch

Nguyện cầu cho sự an lành đến tất cả các hữu tình, nguyện cầu ánh sáng chư Phật ba thời soi chiếu cho các hữu tình sớm đạt được Thánh Đạo.
Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Không thấy tên vị mạo nhận là Phật nhỉ?