Trong diễn đàn này làm gì có ai có khả năng mua mansion của vin như Dr.Lonist.
Vì dự định về VN làm cố vấn cao cấp cho chính phủ sau khi hưu ở xứ rẫy chết nên vin có bao nhiêu mansion ở Saigon cần thơ hạ lông thì Dr.Lonist sẽ mua tất.
Contact:
-Dr.Lonist@banhve.ca
-Dr.Lonist@bombfactory.ca
-Dr.Lonist@BotatRauxanh.ca
-Dr.Lonist@Anmaytinhduc.ca
-Dr.Lonist@ReadyNangBi.ca
-Dr.Lonist@ReadyBungBo.ca
+1-416-992-8779