Rất cần những nhà đầu tư tạo công việc cho lao động Việt Nam, đừng giống như Trung Quốc đi đâu cũng đầy người Trung Quốc khắp hang cùng ngõ hẻm.
https://www.youtube.com/watch?v=GIpcUutrGwU