Mình muốn hỏi về hai trường phái Phật Giáo như sau :
- Phật giáo nguyên thủy tu tập như thế nào và đích đến là gì ?
- Phật giáo phát triển tu tập như thế nào và đích đến là gì ?
- Hai trường phái trên thì trường phái nào đang có nhiều người theo hơn ?