Kinh danh: Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thượng Thất Tiêu Tai Tập Phúc Diệu Kinh. 1 Quyển, xuất sứ từ “Chính Thống Đạo Tạng” Thái Thanh bộ.
-Người soạn không rõ, tựa hồ xuất phát từ thời Đường Tống. Đức Lão Quân khuyên người đời niệm tụng danh hiệu mười vị Thiên Tôn nơi chòm sao Bắc Đẩu vào tuần đầu mỗi tháng, nương đó mà được sám tội tiêu tai tăng phước lộc cùng thọ mệnh.Khi đó, Đức Thái Thượng Lão Quân xưa kia vào thời Long Hán mạt kiếp, tại đỉnh núi Tu Di cùng chư vị Thiên Tiên, Địa Tiên, Phi Tiên, Thần Tiên từ mười phương tập hội tới nghe Đức Thái Thượng tuyên nói diệu pháp. Ngài dùng bi nhãn thấy chúng sanh cõi Nam Diệm Vô Cực, nhà nhà đều có ôn dịch khí, trong khi đó quan phủ chỉ biết dùng miệng lưỡi đua tranh, hao tài tốn của mà thất trách, dân chúng gặp cái hoạn bỏ mạng. Đức Thái Thượng ban sắc triệu Bắc Đẩu Thất Chân tới hỏi chuyện, cái họa hoạn nơi bách tính như vậy là sao. Khi đó, Bắc Đẩu Thất Chân chỉnh y quan, trước lễ ba bái, rồi tấu Lão Quân rằng: Xin nghe Thần nói, vạn dân chẳng tin Tam Bảo, quay lưng với lẽ phải đắm mình nơi tà kiến, phạm thập ác cùng ngũ nghịch tội, chẳng biết hồi tâm hướng thiện, tuần đầu mỗi tháng cũng không thiêu hương sám tấu cùng Thiên Địa, gột rửa thân tâm, bảo an cốt nhục. Chư Quan các bộ thuộc Bắc Đẩu cung vào mỗi tuần đầu hàng tháng đều ghi chép việc thiện ác dưới nhân gian, lên tấu nơi Thiên Tào, tùy vào tội nghiệp mà trừ lộc giảm thọ, vậy nên mới có cái họa này.

Lão Quân nói: Thiện tai, thiện tai. Bắc Đẩu Thất Chân vì nói ra điều đó để răn dạy chúng sinh, tuy là việc lợi ích nhưng chúng sanh chẳng nghe chẳng hiểu nên chúng chẳng sinh tâm sợ hãi. Này Bắc Đẩu Thất Chân, trước có thập đại “Diệt Tội Tiêu Tai Trợ Phúc Thiên Tôn”, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được “Thượng Thất Diệu Kinh” này mà sinh tâm tin tưởng, rồi thắp hương cúng lễ, trước thánh giả niệm tụng, có thể khai mở thiện nhãn, bao nhiêu nghiệp chướng nơi miệng nói thân làm, một khi tụng niệm Thánh hiệu liền được tiêu hết các tội đã phạm. Khí đó Lão Quân nói:

Tham Lang Thiên Tôn, Nguyện gia trạch đệ tử bình an
Cự Môn Thiên Tôn, Nguyện phụ mẫu đệ tử trường sanh khỏe mạnh.
Lộc Tồn Thiên Tôn, Nguyện sự nghiệp đệ tử thông lợi như ý.
Văn Khúc Thiên Tôn, Nguyện toàn gia đệ tử kiện khang.
Liêm Trinh Thiên Tôn, Nguyện tử tôn đệ tử bảo an vĩnh thịnh.
Võ Khúc Thiên Tôn, Nguyện mọi sự ác vĩnh tiêu.
Phá Quân Thiên Tôn, Nguyện lục súc bảo hưng vinh.
Phụ Bật Thiên Tôn, Nguyện bao nhiêu bệnh nghiệp đều tiêu trừ.
Tam Đài Thiên Tôn, Nguyện tài vật chẳng hao tán.
Hoa Cái Thiên Tôi, Nguyện cho tai họa vĩnh chẳng phạm thân.

Lại nói: kẻ phàm tục vô tri, thập đại Thiên Tôn mỗi tháng hàng xuống nhân gian, có thể tiêu tai sám tội, lại thêm phước mà tăng thọ, người nào tùy lực mà bẩm tấu phúc đức tất ngày 1 thêm nhiều. Tuần đầu mỗi tháng, thiện nam thiện nữ nếu chẳng tin đó là căn tánh mê muội chẳng quý lấy thân mình, kẻ như vậy, khi mạng chung thọ hết, thần hồn trôi nổi nơi lục thú, sinh vào thú loại, vĩnh mất thân người.

Tuần đầu mỗi tháng, thiện nam tử thiện nữ nhân có thể thắp hương tấu tụng kinh này, công hạnh được nơi Thiên Tào chứng giám, đời đời tương lai sinh ra được thông minh, làm kẻ rồng phượng trong loài người. Nếu có kẻ nam người nữ, sinh ra phước bạc bần hàn, vô lực tu phụng, có thể thắp nước dâng hoa nơi bàn thờ, chắp tay trước lễ kính Bắc Đẩu Thất Chân, sau thầm niệm danh hiệu Bắc Đẩu Thất Chân thập đại Thiên Tôn bản mệnh tất được tăng thọ cùng phước, tai ách toàn tiêu, đắc phước vô lượng, gia quyến bình an. Bao nhiêu công đức chuyển kinh này, trước dùng trang nghiêm chư Tiên nơi Thượng Giới cùng mười phương Đại Thánh, Quốc Vương, Đế Chủ, Sư Tôn, Phụ Mẫu, hạ vì chuyển kinh đệ tử toàn gia, người người bình an, cùng pháp giới chúng sinh, đều ly khổ hải, tề đăng đạo quả, lại tụng rằng:

Vu thị thất Nguyên Quân, Đại Thánh thiện thông linh.
Tế độ chư ách nạn, tiếp xuất khổ chúng sinh.
Nhược hữu tư cáo giả, trì tụng bảo an ninh.
Tẫn bằng sinh bách phúc, giai do phụng thử kinh.

Lão Quân nói xong, Long Hạc Thiên Tiên đều tới nghênh Lão Quân cùng Ngọc Kinh. Khi đó Lão Quân đối với Bắc Đẩu Thất Chân rằng: Kinh này có thể tuyên dương chánh giáo, tế độ chúng sanh, phước lợi vô biên, đồng triêm thượng thiện. Nếu có kẻ thiện nam, thiện nữ nhân nào cả đời cung kính, đọc tụng kinh này, tin chịu 30 năm, trên Thiên Tào ghi danh, Địa Phủ xóa tên, khi lộc thọ tận chung, chẳng về nơi u giới, một mạch thăng thiên mà chứng Tiên vị, Thập Vương trên án, vĩnh tuyệt tên họ. Tiếp, Bắc Đẩu Thất Chân bái lạy Lão Quân, thệ nguyện truyền lưu thế gian, ban bố khắp cùng hạ giới lại độ kẻ hữu duyên. Vật vân phi nhân, thành thận chi yên.

Chú Thích: Thập Vương trên án _ tức được xóa tên trong sổ bộ của Thập Điện Diêm Vương. Giống tích xưa truyện Đường Tam Tạng việc Tôn Ngộ Không xuống Địa Ngục tự mình xóa tên nơi sổ sinh tử. Ý câu nói chỉ được trường sanh.