Thượng đế giảng sách này, để các con hiểu về một số nội dung quan trọng trong thời đại mới-Thời đại Thánh Đức-Bảo Bình. Cha phải nhập trọc hồng trần, để giáng viết sách này, thông qua thân mạng một nhà ngoại cảm tài năng, có đủ lục thông, thần thông quảng đại, đủ khả năng để giảng cho các con hiểu được bản chất của vũ trụ, Thượng đế, loài người và đặc biệt là thời đại Thánh Đức.

1-Chương 1-Thượng đế là gì? - Ai là Cha chung toàn Vũ trụ?
2-Chương 2-Thượng đế sáng tạo ra con người và muôn vật.
3-Chương 3-Thiên đình.
4-Chương 4-Thiên đường, Niết Bàn.
5-Chương 5-Chân Lý tối cao, Chân Lý, Chân Pháp Vũ trụ.
6-Chương 6-Quân Thiên Binh Thiên tướng.
7-Chương 7-Người ngoài hành tinh.
8-Chương 8-Phật, thần, thánh, tiên là gì?
9-Chương 9-Lịch sử nhân loại.
10-Chương 10-Bản chất con người.
11-Chương 11-Ma quỉ.
12-Chương 12-Tại sao phải có tôn giáo? Giáo chủ các tôn giáo.
13-Chương 12-Tương lai các tôn giáo.
14-Chương 14-Nghiệp quả là gì? Tu xóa nghiệp.
15-Chương 15-Thời đại Mạt thế toàn nhân loại hiện nay. Đầu thế kỷ 21.
16-Chương 16-Thời đại Đại Đồng Thánh Đức là thế nào? Tổ chức xã hội Thánh Đức. Thiên đường tại thế là thế nào?
17-Chương 17-Bao giờ thì bắt đầu có Thánh Đức? Tiến trình Thánh Đức xã hội toàn cầu.
18-Chương 18-Các Luật trần gian thời đại Thánh Đức.
19-Chương 19-Bản chất nhân cách cần có trong để được tồn tại trong thời đại Thánh Đức.
20-Phật Di Lặc-tức Đấng Christ lâm phàm, Chưởng giáo Thời đại Thánh Đức.
21-Chương 21-Tương lai xã hội cộng sản như thế nào?
22-Chương 22-Thánh Đức Hội.


https://astamlinh.blogspot.com/2020/...-thanh-uc.html