Bấy giờ, Đa La Bồ Tát (Tārā-bodhisatva) từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, đỉnh lễ bàn chân của chân Đức Phật, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng theo bên phải, quay trở về trụ một bên, rồi bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Tôn Giả Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ấy hay khéo diễn bày Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia này cho người trì Chân Ngôn ở Thế Gian làm lợi lạc lớn.

Thế Tôn! Nay con cũng có Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Ma Ni Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia. Nếu người tu Chân Ngôn ở trong 21 ngày, thanh tịnh như Pháp, tinh tiến niệm tụng, hoặc thường tụng trì Chân Ngôn này. Con thề sẽ tùy theo ủng hộ, dùng mọi thứ Thần Biến của Tam Muội, thị hiện ban cho các Nguyện Quả. Con muốn ở trước mặt Đức Phật diễn bày, nguyện xin rũ lòng thương nhận cho”

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Đa La Bồ Tát rằng “Lành thay! Lành thay! Ngươi nên diễn nói, Ta sẽ gia bị cho”

Khi ấy, Đa La Bồ Tát liền nói Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Ma Ni Tâm Đà La Ni Chân Ngôn là:
NAMAS-TRIYADHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀṂ_ ŚĀKYA-RĀJA ADHIṢṬHANA NAMAS-KṚTĀNĀṂ
NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀSATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
NAMAḤ SA-TĀRĀYE MĀLĀ NIMI
OṂ_ TĀRĀṆI TĀRĀṆI TĀRA PADMA VIBHŪṢITA TĀRE_ MAṆI, KANAKA, VICITRA MĀLE JAṬA MAKUṬA, MAṆḌITA PADME_ DHURU DHURU_ PADMA PĀŚA-PUṆYE _ AMOGHA-PĀŚA-HASTE TĀRĀYA_ BHAGAVATE MAHĀ-SIDDHI VARADE_ TURU TURU_ MAHĀ-TĀRĀṆI VARADE SĀDHAYA SIDDHI_ AMOGHA VARADE SVĀHĀ

Ma Ni Đại Tâm Đà La Ni Chân Ngôn: OṂ– AMOGHA-PADMINI TĀRE – SVĀHĀ

Ma Ni Tiểu Tâm Đà La Ni Chân Ngôn: OṂ– MAṆI TĀRE – HUM

Thế Tôn! Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Ma Ni Tâm Đà La Ni Chân Ngôn này ban cho người tu Chân Ngôn mãn các điều cầu nguyện. Nếu tô điểm Đạo Trường, đặt Tượng Đa La. Lấy An Tất Hương, Tô Hợp Hương, Tái Tất Lật Ca Hương … hòa hợp như Pháp. Dùng Chân Ngôn này, ngày đêm như pháp gia trì vào Hương, rồi thiêu đốt thừa sự cúng dường, tụng 10 vạn biến thì Con liền hiện thân ban cho điều nguyện cầu, trừ bỏ tai nạn về các Dược xoa, La sát, Quỷ Thần, đấu tranh…

Thế Tôn! Nếu người tu Chân Ngôn, mỗi khi muốn nằm thì ở trước Tượng, đốt hương, tụng 21 biến rồi nằm ngủ, con mau chóng hiện trong mộng, ở trước mặt người ấy diễn nói tất cả việc Pháp trong ba đời khiến cho người ấy được viên mãn tất cả sự hiểu biết, thành tựu Phước Đức, trừ diệt tất cả tai quái, bệnh não. Sau khi người ấy chết, con sẽ hiện thân ban cho chính niệm và đưa người ấy sinh về cõi Phật, hóa sinh trong hoa sen, viên mãn mọi tướng phân biệt hiểu biết (thức tướng), được Túc Trụ Trí, được các Như Lai thọ ký riêng, được thân Kim Cương, trụ trong Đàn Hội chủng tộc của các Như Lai (Sarva-tathāgata-kula), cho đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề lại chẳng chuyển lùi”

Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Đa La Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Ngươi hay nói Bất Không Vương Căn Bản Liên Hoa Đỉnh Ma Ni Chân Ngôn này, hộ trì cho tất cả người tu Chân ngôn được Tất Địa Tối Thắng. Ngươi nên Gia bị tối thượng Nguyện Địa mà ủng hộ cho họ”.