Trong Bát Chánh đạo có phần gọi là CHÁNH NGỮ.... Nghĩa là lời ăn tiếng nói phải chân chánh.....

Nay một vị tự cho là hàng hữu học, đi rao giảng bát chánh đạo, tứ diệu đế.... lại mở miệng ra là ĐỒ NGU, KẺ NGU.... thế có phải gọi là chướng ngại hay chăng? .... đó có phải là tà ngữ hay không vậy?