Tuy rằng sấm Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm không viết về chủ tịch HCM, nhưng tìm tòi thì cũng đc 1 câu có tính gián tiếp: "Nước Nam thường có thánh tài"