Trong tất cả cõi giới đều cần một mức độ lương tâm mới bình ổn sinh tồn được.
Nhưng hễ có Được thì có Mất,Được Mất luôn đi chung.

Ví dụ : Lừa đảo được tiền nhưng mất lương tâm,bất an rất lâu.
Hành hạ người khác tuy hả dạ nhưng cũng bất an sau đó.