Kính Gửi Các Thầy.
Hiện trên thị trường có loại việt ngữ của Âu Việt Sớ Cúng cũng tiện.
Trên youtube thì có Cậu Khanh Nam Định hướng dẫn ghi sớ việt .
Thấy có sự khác biệt trong Nam và ngoài Bắc khi cúng. Trong Nam thì các thấy cúng đơn giản hơn: ít dùng sớ cúng, chỉ khấn. như vậy ý nghĩa của sớ thay đổi theo vùng miền hay sao.
Trò đang tìm hiểu về sớ cúng các loại, Các Thầy có các mẫu sớ file sẵn cho trò xin nhé.
Trò cám ơn nhiều.
P/s: 2 ngày đọc các trang mà không có file chuẩn.