Đếm cái này có công hiệu như thuốc giảm đau.:batting_eyelashes: