Đây vẫn là version cũ 4.22, Diễn đàn vừa mua bản quyền phần mềm mới VBB.5. và đang nhờ người cài lại, mà vẫn chưa được.