Đáng lẽ chủ đề này, tên gọi của nó phải là , Diệt thế và đắc thế.

Diệt thế, nghe chói, thôi để vậy như trên cho dễ nghe nhìn.