Hồi đức Phật còn tại thế, chỉ có duy nhất Đức Phật mới là người có khả năng/quyền để nói rằng một vị nào đó đã chứng quả A La Hán hay chưa.
Cũng giống như chỉ có vị Thầy mới có thể ra bài kiểm tra để chấm điểm được học sinh đậu hay không.
Cũng vậy, muốn tốt nghiệp Đại học thì phải có bài luận văn, được chấm điểm bởi các vị giáo sư, tiến sĩ. Ở cái thời đức Phật đã mất mấy ngàn năm, chỉ toàn mò mẫm đi trong đêm tối thế này thì ai có khả năng chấm điểm cho học trò đây?
Chẳng có ai tự xưng mà cũng chẳng có ai dám vỗ ngực là tôi đây đã tốt nghiệp Đại học được cả. Nhiều người cứ tin rằng người đó đã chứng quả mà không hề dựa trên căn cứ nào, thật đáng buồn cười thay.