Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi

"Alahan TTL là do ông ấy tự nói mình đã chứng hay do đạo hữu suy tôn? Hay do đạo hữu dùng tâm quán sát mà biết được vị ấy đã chứng Alahan?
Có những ngọn đèn đưa người ra khỏi rừng mê nhưng cũng có những ngọn đèn dẫn dụ người vào sâu hơn trong rừng thẳm."

Trả lời bạn hư không tạng : Bạn tư duy như vậy là đúng! Những điều bạn nói và suy nghĩ thực ra tôi đã tính hết rồi và đã có đủ các bài viết để giải nghi và giải thích lý do vì sao.
Vẫn đang mòn mỏi chờ các bài viết của bạn để giải nghi và giải thích lý do vì sao....