Theo tôi nghĩ thì niệm phật không giúp được chúng sanh hết bệnh. Chỉ là giúp được bản thân người niệm trở nên an lạc hơn mà thôi.

Nếu nói có thể niệm phật giúp chúng sanh hết bệnh, hoặc có thể hồi hướng cho chung sanh thì đó xem như là một hành động thuộc về MÊ TÍN DỊ ĐOAN.