đi theo Các Mác và Lê Nin thôi... đi theo cái thằng Mao đó làm gì?