Bác Hồ trong di chúc đã tuyên bố chết sẽ đi theo cụ Mác, cụ Lê (tức là còn cụ Mao nữa), theo đạo của Bác thì chết về với các cụ Mác - Lê - Mao. Đúng không?
Trần Nhân tôn thành phật gấp mười lần Thích ca thì là loại phật gì? Trả lời đi. Ai ấn chứng có đủ trình độ giác ngộ chứng nhận cho ông ta là phật ? Trả lời đi!
Nếu không nên du nhập những cái của nước ngoài, thì An Nam đầu tiên bỏ chữ Hán, thế là mất hết truyền thống văn tự. Bỏ hết văn hóa gốc Tàu, thế thì đến đậu phụ (tofu) không có mà ăn, phở (sáng tạo đầu tiên do người tàu) không có mà ăn nốt. Bỏ quốc ngữ bỏ khoa học kỹ thuật của Tây thì trở về thời đồ đá, cầu không có mà đường xuyên tỉnh cũng không, cái xe đạp cũng không biết là cái gì. Cả nước ấm ớ ấy ái uông. Bỏ đạo Phật, đạo Lão, đạo Gia tô thì chỉ còn bái vật giáo: cả nước sớm lậy con rắn chiều vái cây đa. Kể ra thì thế cũng xong! Ngu si hưởng thái bình.