Gia cố thì đúng nhưng thiếu tính thẩm mỹ, đề nghị cho thiết kế lại