1. Bế Tinh : ăn ít và vừa đủ dù ăn chay hay ăn mặn,tránh duyên nhiễm,tốt nhất nên tham gia vào đạo tràng tập luyện trước cho quen : ngày ăn một bữa,giữ giới,thiền định.Tránh giải quyết sinh lý,nếu có thì khoảng cách càng xa càng tốt giữa lần trước và lần sau.Dùng năng lượng thừa của mình tạo phước,tạo công đức.

2. Tăng Nguyên Tinh : Tạo phước.
Tăng Nguyên Khí : Đạo Đức,Trì Chú.
Tăng Nguyên Thần : Tạo Công Đức.

Bế Tinh,Tồn Khí,Dưỡng Thần chỉ giữ lại để không giảm chứ không làm tăng được.