Ích Cốc là phương pháp tu luyện để bỏ luôn ăn uống,chỉ sống bằng khí,đó là cảnh giới của Phi Hành Tiên,giống như Liệt Tử vậy,người bình thường không ai làm nổi đâu !